DENTSU / 电通安吉斯集团中国

Primary Address:
21 F, 5 Corporate Avenue, No. 150 Hubin Road, Huangpu


Primary Phone:
86 (21) 3335 0089


电通安吉斯集团中国的愿景是“创新品牌成功之道”,在全球化与媒体汇流的当下,服务“不同且更好”。价值观是:敏捷、开拓、雄心、担当及合作。

> Locations

  • Shanghai / 上海

    21 F, 5 Corporate Avenue, No. 150 Hubin Road, Huangpu